Struct leveldb::cbits::leveldb::leveldb_writebatch_t [-] [+] [src]

pub struct leveldb_writebatch_t;

Trait Implementations

Derived Implementations

impl Copy for leveldb_writebatch_t