leveldb::cbits::leveldb::leveldb_writebatch_put [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_writebatch_put(writebatch: *mut leveldb_writebatch_t, key: *mut c_char, keylen: size_t, val: *mut c_char, vallen: size_t)