leveldb::cbits::leveldb::leveldb_writebatch_delete [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_writebatch_delete(writebatch: *mut leveldb_writebatch_t, key: *mut c_char, keylen: size_t)