leveldb::cbits::leveldb::leveldb_writebatch_create [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_writebatch_create() -> *mut leveldb_writebatch_t