leveldb::cbits::leveldb::leveldb_writebatch_clear [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_writebatch_clear(writebatch: *mut leveldb_writebatch_t)