leveldb::cbits::leveldb::leveldb_release_snapshot [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_release_snapshot(database: *mut leveldb_t, snapshot: *mut leveldb_snapshot_t)