leveldb::cbits::leveldb::leveldb_readoptions_set_verify_checksums [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_readoptions_set_verify_checksums(options: *mut leveldb_readoptions_t, verify_checksums: c_char)