leveldb::cbits::leveldb::leveldb_readoptions_set_snapshot [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_readoptions_set_snapshot(options: *mut leveldb_readoptions_t, snapshot: *mut leveldb_snapshot_t)