leveldb::cbits::leveldb::leveldb_readoptions_destroy [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_readoptions_destroy(options: *mut leveldb_readoptions_t)