leveldb::cbits::leveldb::leveldb_readoptions_create [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_readoptions_create() -> *mut leveldb_readoptions_t