leveldb::cbits::leveldb::leveldb_options_set_env [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_options_set_env(options: *mut leveldb_options_t, env: *mut leveldb_env_t)