leveldb::cbits::leveldb::leveldb_options_set_cache [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_options_set_cache(options: *mut leveldb_options_t, cache: *mut leveldb_cache_t)