leveldb::cbits::leveldb::leveldb_options_set_block_size [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_options_set_block_size(options: *mut leveldb_options_t, block_size: size_t)