leveldb::cbits::leveldb::leveldb_options_set_block_restart_interval [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_options_set_block_restart_interval(options: *mut leveldb_options_t, interval: c_int)