leveldb::cbits::leveldb::leveldb_options_destroy [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_options_destroy(options: *mut leveldb_options_t)