leveldb::cbits::leveldb::leveldb_minor_version [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_minor_version() -> c_int