leveldb::cbits::leveldb::leveldb_major_version [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_major_version() -> c_int