leveldb::cbits::leveldb::leveldb_iter_seek_to_first [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_iter_seek_to_first(iterator: *mut leveldb_iterator_t)