leveldb::cbits::leveldb::leveldb_iter_seek [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_iter_seek(iterator: *mut leveldb_iterator_t, key: *mut c_char, keylen: size_t)