leveldb::cbits::leveldb::leveldb_iter_next [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_iter_next(iterator: *mut leveldb_iterator_t)