leveldb::cbits::leveldb::leveldb_iter_key [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_iter_key(iterator: *mut leveldb_iterator_t, keylen: *const size_t) -> *mut c_char