leveldb::cbits::leveldb::leveldb_iter_destroy [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_iter_destroy(iterator: *mut leveldb_iterator_t)