leveldb::cbits::leveldb::leveldb_free [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_free(ptr: *mut c_void)