leveldb::cbits::leveldb::leveldb_delete [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_delete(database: *mut leveldb_t, options: *mut leveldb_writeoptions_t, key: *mut c_char, keylen: size_t, errptr: &mut *const c_char)