leveldb::cbits::leveldb::leveldb_create_snapshot [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_create_snapshot(database: *mut leveldb_t) -> *mut leveldb_snapshot_t