leveldb::cbits::leveldb::leveldb_comparator_destroy [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_comparator_destroy(comparator: *mut leveldb_comparator_t)