leveldb::cbits::leveldb::leveldb_comparator_create [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_comparator_create(state: *mut c_void, destructor: destructor_fn, comparator: comparator_fn, name: name_fn) -> *mut leveldb_comparator_t