leveldb::cbits::leveldb::leveldb_cache_destroy [-] [+] [src]

pub unsafe fn leveldb_cache_destroy(cache: *mut leveldb_cache_t)